Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE
VONATKOZÁSÁBAN

PREAMBULUM

Adatkezelőként kijelentjük, hogy a birtokunkba kerülő adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján. 
Tiszteletben tartjuk munkavállalóink, szerződő partnereink és ügyfeleink személyes adatait és információit. A tudomásunkra jutó valamennyi adatot bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a jogszabályi előírások alapján használjuk fel.
Harmadik fél részére csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával adunk ki személyes adatokat, amennyiben azonban a hatóság adatszolgáltatásra szólít fel azt kötelesek vagyunk teljesíteni.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: MoveArtis Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Kopja utca 16.
Cégjegyzékszám: 01 09 969167
Adószám: 23513644-2-42
Képviselő: Tóth Zoltán
Telefonszám: +36 30 592 9613
E-mail cím: info@moveartis.com
Honlap: https://moveartis.com
(a továbbiakban: Társaság) 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó:
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
Megbízott adatfeldolgozók, elérhetőségük és a megbízásuk célja

A Társaság, az általa kezelt adatok feldolgozására külső adatfeldolgozót abban az esetben vehet igénybe, ha az adatfeldolgozó tevékenysége, illetve az adatfeldolgozás során használt rendszer a Szabályzatban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelel.

A Társaság és az adatfeldolgozó között létrejövő szerződés részét kell képezze azon rendelkezés, hogy az adatfeldolgozó az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat tudomásul veszi, és tevékenysége során betartja, illetőleg ennek ellenőrzésére a Társaság jogosult.

Személyes adatok kezelésének alapelvei

Személyes adat kizárólag az érintett hozzájárulásával, illetőleg törvény vagy – törvényben meghatározott körben – helyi önkormányzati rendelet alapján kezelhető.
Személyes adatot csak meghatározott célhoz kötötten lehet kezelni. Személyes adat kezeléséről az érintettet ellenőrizhető módon tájékoztatni kell.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és, ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A statisztikai célú adatkezelés során csak olyan formában adható át személyes adat, amely egyértelműen kizárja az adat érintettel való összefüggésbe hozását.
A Társaság az érintett hozzájárulása során három konjunktív módon kapcsolódó tartalmi elemet nélkülözhetetlennek: önkéntesség; határozottság, megfelelő tájékozottság.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatást kap arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, egyértelműen ráutaló magatartása. A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

Az adatkezelő csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím és távolság a fizikai irodától, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), önéletrajz, motivációs levél, próba feladat kitöltése, kompetenciák, készségek a pozíció betöltéséhez, személyiség jellemzők és viselkedési stílus a csapatba illeszkedés szempontjából.

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó kötelezettség.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 3 évig.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg. 

Előzetes tájékozódáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Jelen tájékoztató mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt: info@moveartis.com  Az érintett hozzáférési joga  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

Amennyiben regisztrált felhasználó a webshopunkban az alábbi linken tájékozódhat bejelentkezés után: https://www.moveartis.com/

Amennyiben nem regisztrált felhasználónk úgy a következő email címen kérjük jelezze igényét: info@moveartis.com 

A helyesbítéshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Amennyiben regisztrált webshop felhasználó az alábbi linken helyesbítheti adatait bejelentkezés után: https://www.moveartis.com/

Amennyiben nem regisztrált felhasználónk úgy a következő email címen kérjük jelezze igényét: info@moveartis.com 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. 

Amennyiben regisztrált felhasználó a webshopunkban az alábbi linken törölheti adatait bejelentkezés után: https://www.moveartis.com/

Amennyiben nem regisztrált felhasználónk úgy a következő email címen kérjük jelezze igényét: info@moveartis.com

 Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. A korlátozáshoz való jogát minden érintett a következő emailcímen érvényesítheti: info@moveartis.com. 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az adathordozhatósághoz való jog  

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

Az adatokat az Adatkezelő minden esetben txt, vagy csv formátumban adja át az érintettnek, vagy az érintett által igényelt adatkezelőnek. Az adatkezelő kiköti, hogy átadott adatok további biztonságáért nem felel az átadást követően.

Az adathordozhatósághoz való jogát az érintett a következő elérhetőségen érvényesítheti: info@moveartis.com

A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 

Társaságunk minden érintett jogi igényét abban az esetben tudja teljesíteni, ha azt azonosítani tudta, neve és email címe vagy neve és egyéb adata alapján.  

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Korlátozások  

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)  

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Panasztétel az adatkezelőnél  

Név: Tóth Zoltán
E-mail cím: zoltan.toth@moveartis.com 
Telefonszám: +36 30 592 9613
Felügyeleti Hatóság elérhetősége: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400 
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

 1. 000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. 

Az Adatkezelő 

 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,
 • a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el, az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi,  amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. 

A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van, • a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről, 

 • biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
 • A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.

Vélemény írása 

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az email címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név és e-mail cím valódiságáért a fórumot üzemeltető Társaság nem felelős. 

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Társaság nem vállal felelősséget. A Társaság fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabály sértő vélemények törlésére. 

EGYÉB ADATKEZÉSI TEVÉKENYSÉG

Kapcsolatfelvételi űrlap ajánlatkéréshez

A Társaság honlapján szolgáltatásai nyújtásához kapcsolatfelvételi űrlapot tart fenn, amelyen a következő adatok megadását kéri: név, email cím, telefonszám. A regisztráció során az érdeklődő az űrlapon nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok kezeléséhez hozzájárul és az adatvédelmi tájékoztatót elfogadja. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése nem minősül szolgáltatás megrendelésének. 

Hírlevél igénylés 

A Társaság jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Társaság nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. Társaságunk honlapján lehetőség van hírlevél igénylésre a kapcsolatfelvételi űrlapon, illetve a webáruházunkban a vásárlás során szintén igényelhető hírlevél. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető. Webáruházunk törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon. 

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook, Instagram oldalán és YouTube csatornáján

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és Instagram oldalt és YouTube csatornát tart fenn. 

A Társaság Facebook és Intsagram oldalán, YouTube csatornáján felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 

A Társaság Facebook és Instagram oldalán, YouTube csatornáján a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. 

A látogatókra a Facebook, Instagram, YouTube Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. 

A Társaság nem felel a Facebook, Instagram, YouTube felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook,Instagram, YouTube működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján  

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

A Társaság sütikezelési tájékoztatója 

Az alábbiakban szeretnénk látogatóinkat és felhasználóinkat tájékoztatni a weboldalainkon használt úgynevezett HTTP-süti technológiával kapcsolatos információkról, a weboldalainkon használt sütikről.

A SÜTIKRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

Az alábbiakban általános tájékoztatást szeretnénk nyújtani a sütikkel kapcsolatban. Ezen fejezetben olvasható információk a https://moveartis.com és a https://moveartishandy.hu weboldalak meglátogatása során hasznos segítséget nyújthatnak a felhasználók számára.

MIK AZOK A SÜTIK?

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy olyan kisméretű információcsomag, amelyet a MoveArtis Kft., vagy a vele kapcsolatban lévő harmadik fél által üzemeltett külső szolgáltatás szervere küld a felhasználó/látogató által használt internetes böngészőnek. A böngésző ezt általában visszaküldi az adott online szolgáltatásnak minden alkalommal, amikor a szolgáltatás szerverétől adatot kér. A sütiket maga az adott szolgáltatás, vagy a hozzá a kapcsolódó harmadik fél által létrehozott – és a MoveArtis Kft. által üzemeltetett szolgáltatásba integrált – megoldás hozza létre a böngésző segítségével, a felhasználó asztali vagy hordozható számítógépén, illetve internetes böngészésre alkalmas mobileszközén, ahol azok egy elkülönített helyen, az adott eszköz háttértárában kerülnek elhelyezésre.

A HTTP-SÜTI TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA

A sütik bármilyen, az adott szolgáltatás által előre meghatározott információt hordozhatnak, és céljuk többek között, hogy biztosítsák, illetve gyorsítsák az adott online szolgáltatások működését azzal, hogy eltárolják és azonnal hozzáférhetővé teszik a szolgáltatás működéséhez feltétlenül szükséges információkat. Az információgyűjtés célja lehet még a működés biztosításán túl a statisztikai adatgyűjtés, illetve olyan, a felhasználóra jellemző adatok tárolása, mely az adott weboldal alapvető perszonalizációját biztosítja. Ilyen lehet például a kosárba rakott termékek megjegyzése, vagy a legutóbb megtekintett tartalom címének, elérhetőségének tárolása.

A HTTP-SÜTIK ÉRVÉNYESÉGI IDŐ SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA

A sütik alapvetően 2 fajta érvényességi idővel rendelkezhetnek. Az egyik típusú süti csak a böngésző bezárásáig, vagy az adott feladat elvégzéséig, azaz a munkamenet végéig él. Célja kizárólag az adatvesztés megakadályozása. Ilyen típusú süti működik például különböző űrlapoknál, amelyek elküldésénél a cookie törlődik. A másik típusú süti „állandó” jellegű, vagyis a munkamenet idején túl is tárolódik a felhasználó számítógépén, hogy az abban lévő információkat az adott online szolgáltatás a későbbiekben is elő tudja hívni. Az adatok sütiben történő megőrzésének ideje ebben az esetben pár naptól évekig terjedhet, de természetesen bármikor törölhető a látogató által. Felhasználói beállításokat, például a weboldal megjelenítési nyelvét szokás ilyen típusú sütiben tárolni.

A HTTP-SÜTIK TÁROLT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN IS CSOPORTOSÍTHATÓK

A csoportosításban, elnevezésben lehetnek különbségek, de többnyire három fő kategóriát szokás megkülönböztetni, melyek a következők:

 • Szükséges cookie-k: Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó az adott oldalon navigálni tudjon, valamint, hogy az adott online szolgáltatás bizonyos alapvető funkciói működni tudjanak (pl. keresés, tartalmak olvasása, vásárlás stb.).
 • Funkcionális cookie-k: A funkcionális sütik segítségével lehet optimalizálni az online szolgáltatások teljesítményét, illetve növelni a felhasználói élményt. Ezek a sütik általában anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek által használt típusok, mely gyűjtött adatok feldolgozásakor a szolgáltató látja, melyek azok a funkciók, amelyek javításra, gyorsításra szorulnak.
 • Kényelmi cookie-k: A kényelmi sütik segítségével mélyebb szinten tudjuk elemezni a látogatók adott weboldalon töltött tevékenységét, ezáltal akár személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítésére is lehetőség van.

Az alábbiakban olvashatja a MoveArtis Kft. oldalain található saját fejlesztésű, illetve harmadik fél által beszállított sütik listáját, majd azok rövid leírását. 

Süti neve: Google Analytics

Célja: Google Analytics egy a Google Inc. által biztosított webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics sütiket használva segít számunkra elemezni, hogy a látogatók miként használják webhelyünket. A Google ezen információk segítségével felméri hogy Ön hogyan használja a webhelyet, jelentéseket készít számunkra a webhelyen végzett tevékenységekről, és a webhelyen végzett tevékenységekkel, valamint az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat biztosít számunkra.

Gyűjtött adatok: Hirdetésmegtekintések, elemzési adatok, böngészőinformációk, sütiadatok, dátum/idő, demográfiai adatok, hardver/szoftver típusa, internetszolgáltató, interakciós adatok, oldalmegtekintések, kiszolgálótartományok Személyes adatok: IP-cím, keresési előzmények, helyalapú adatok, eszközazonosító, név, cím, telefonszám, e-mailcím, bejelentkezés, IP-cím, egyedi eszközazonosító

Ezen adatok megosztása: Az aggregált adatokat megosztjuk harmadik felekkel. A névtelen adatokat megosztjuk harmadik felekkel. A személyes adatokat megosztjuk harmadik felekkel.

Süti időtartama: Ez egy állandó süti, amely 2 éven belül lejár. Minden új látogatáskor a lejárati időtartam 2 évre frissül.

A sütikiszolgáló adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Süti neve: Facebook Custom

Célja: Ez a süti lehetővé teszi számunkra, hogy egyedi listákat hozzunk létre a meglévő ügyfeleinkből. Ezután a különböző listákon szereplő ügyfeleknek releváns hirdetéseket küldhetünk az egyes kisták egyedi közönségeinek adott érdeklődési köre alapján.

Gyűjtött adatok: Hirdetésmegtekintések, elemzési adatok, böngészőinformációk, sütiadatok, dátum/idő, demográfiai adatok, hardver/szoftver típusa, internetszolgáltató, interakciós adatok, oldalmegtekintések, kiszolgálótartományok. Személyes adatok: E-mail cím

Ezen adatok megosztása: A névtelen és aggregált adatokat megosztjuk azon hirdetési, mérési és elemzési szolgáltatásokkal, szállítókkal és szolgáltatókkal, amelyek a Facebook üzleti tevékenységét támogatják (pl. műszaki infrastruktúra szolgáltatások, a hirdetések használatának elemzése, a hirdetések és szolgáltatások hatékonyságának mérése, ügyfélszolgálat biztosítása, kifizetések biztosítása vagy akadémiai kutatások és felmérések megvalósítása).

Süti időtartama: A sütiszolgáltató nem hozta nyilvánosságra

A sütikiszolgáló adatvédelmi szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/

SÜTIK TÖRLÉSE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket érvényeségi idejük előtt, bármikor törölje, vagy letiltsa webböngészőjében. Ehhez az egyes webböngésző szolgáltatók részletes iránymutatást adnak. 

Chrome böngészőben 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Firefox böngészőben 

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalakaltalelhelyezettsutiktorleseszamito

Internet Explorer böngészőben  https://support.microsoft.com/huhu/help/278835/howtodeletecookiefilesininternetexplorer

Safari böngészőben 

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a sütik törlése vagy teljes blokkolása az adott weboldal működési zavarát okozhatja. A szükséges sütik törlését vagy blokkolását nem javasoljuk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, KAPCSOLAT

Amennyiben további kérdése van a MoveArtis Kft. weboldalain, online szolgáltatásain használt sütikkel kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken kereshet minket: Telefon: +36 30 592 13 06 vagy +36 30 622 1306

E-mail: info@moveartis.com

A sütikezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk, és fenntartjuk annak jogát, hogy az abban foglalt rendelkezéseket bármikor módosítsuk, illetve visszavonjuk. 

Adatkezelés a Társaság weboldalain  

A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés. 

A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját. 

A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában. 

A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig. 

Direkt marketing célú adatkezelés  

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító. 

A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a MoveArtis Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A MoveArtis Kft. oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 

Aki az oldalainkon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. 

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2020. november 25. napjától visszavonásig. 

Adatkezelés Letölthető Pdf verzió

Sütikezelési tájékoztató_MoveArtis